วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4. จำนวนบุคลากร

บุคลากรในหน่วยงานที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีประกอบไปด้วย
1. นาย................................................ตำแหน่ง.....................................
2. นาย...............................................ตำแหน่ง....................................
3. นาย...............................................ตำแหน่ง....................................
4. นาย...............................................ตำแหน่ง....................................
5. นางสาว..........................................ตำแหน่ง....................................

ไม่มีความคิดเห็น: